محورهای کنفرانس

علوم انسانی
 • حسابداری
 • ادیان و عرفان
 • کتابداری
 • اقتصاد
 • علوم سیاسی
 • آموزش و پرورش و تحول بنیادین در علوم انسانی
 • علوم قرانی و حدیث
 • روانشناسی
 • تاریخ و تمدن
 • اخلاق
 • فلسفه و کلام
 • جغرافیا
 • مدیریت
 • فقه و حقوق
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • علوم اجتماعی
 • سایر مباحث مرتبط با علوم انسانی
 • علوم تربیتی
 • زبان و ادبیات فارسی، انگلیسی و عربی
پژوهش های اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی
 • علوم قرانی و حدیث
 • فقه و حقوق اسلامی
 • فلسفه اخلاق و تربیت اخلاقی
 • اسلام و مبانی علوم انسانی
 • اقتصاد اسلامی
 • تعلیم و تربیت اسلامی
 • جامعه شناسی و ارتباطات اسلامی
 • روانشناسی اسلامی
 • علوم سیاسی اسلامی
 • مدیریت اسلامی
 • هنر و معماری اسلامی
 • سایر مباحث مرتبط با علوم اسلامی